top of page

Garantie ungaro

Garantie

Ungaro S.r.l. verklaart dat het gekochte product in perfecte staat zijn en dat er geen fabricagefouten zijn.

Alle Ungaro producten zijn afzonderlijk getest en gedekt garantie voor 24 maanden.

De garantie is afhankelijk van de volgende documenten

worden ingevuld en teruggestuurd naar de fabrikant binnen 8 dagen na de datum van aankoop:

- Ingevulde garantieregistratiekaart;

- Kopie van het certificaat van conformiteit van het verwarmingssysteem;

- Kopie van een aankoopbewijs (factuur of kwitantie)

waarop de naam van de verkoper en de datum van aankoop.

De term "garantie" dient te worden opgevat als de kosteloze vervanging door gekwalificeerd personeel of reparatie van onderdelen waarvan vaststaat defect zijn ten gevolge van fabricagefouten gebreken.

De garantie is geldig onder voorwaarden:

- Indien alle in deze handleiding beschreven voorschriften worden opgevolgd.

- Indien het apparaat is geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel en de garantieregistratiekaart is ingevuld en naar de Fabrikant is gestuurd.

- Als de klant een verwarmingssysteem conformiteitscertificaat Certificaat en Elektrisch Certificaat van conformiteit heeft.

- Als het toestel wordt gebruikt en onderhouden zoals beschreven in deze handleiding.

- Als het toestel jaarlijks wordt onderhouden door een erkende Ungaro installateur.

- Indien het rookkanaal geïnstalleerd en onderhouden wordt zoals zoals beschreven in deze handleiding en in overeenstemming volgens de geldende voorschriften in uw. regio en land.

- Indien gecertificeerde pellets worden gebruikt die voldoen aan de specificatie in deze handleiding. alleen geldig bij het branden van de installateur zijn pellets.

- Indien de klant de garantieregistratiekaart kaart ingevuld houdt, samen met het ontvangstbewijs van aankoop. Dit document moet worden getoond aan de technicus in geval van interventie.

Uitsluitingen:

De garantie vervalt in geval van schade veroorzaakt door manipulatie van het toestel, atmosferische chemische agentia, natuurrampen, elektrische ontladingen, brand, defecten in de elektrische systeem, en veroorzaakt door gebrek aan, of onjuist onderhoud volgens de instructies van de fabrikant.

De garantie vervalt in geval van oververhitting, verbranding van niet-conforme materialen.

De bovengenoemde garantie geldt niet voor onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals pakkingen, vezelplaat op deuren, branderpot, ontstekingsweerstand, verbrandings kamerbekleding, keramisch glas, gelakte afwerkingen en andere uitwendige afwerkingen.

Eventuele kosten (reparatie, transport) die voortvloeien uit onjuiste uitoefening van garantierechten.

Ungaro S.r.l is niet verantwoordelijk voor schade tijdens tijdens transport en/of behandeling, gelieve uw bestelling onmiddellijk na ontvangst en neem contact op met uw winkelier voor eventuele claims.

Deze garantie is alleen geldig voor de koper en kan niet worden overgedragen.

De vervanging van het van het gehele systeem of de reparatie van een van de onderdelen verlengt de garantieperiode niet.

Onkosten ontstaan door verkeerde installatie van de ketel/thermostaat

installatie, opgehoopte as, gebrek aan onderhoud of ongeschikte reiniging worden niet gedekt door niet gedekt door de garantie.

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die direct of indirect kan worden veroorzaakt als gevolg van het gebruik van het product.

De installatie van het product moet voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften (L.n. 37/08 ex.46/90; dpr n 412/93; normen UNI-CIG; voorschriften VV.FF.; ecc.).

De garantie is niet geldig indien:

- De elektrische installatie niet voorzien is van een aardaansluiting of geen certificaat van conformiteit.

- Er sprake is van roest of andere corrosie veroorzaakt door plaatsing van het product op een vochtige plaats.

- Schade veroorzaakt door overspanning, elektrische ontladingen, zwerfstromen.

- Schade veroorzaakt door het gebruik van niet originele onderdelen of interventie van niet geautoriseerd personeel.

- Er sprake was van verkeerd gebruik van het product of sabotage.

Alle technische interventies op het einde van de garantieperiode periode zijn ten laste van de Klant, inclusief reiskosten.

Dit is de enige garantie die Ungaro S.r.l. geeft voor het product. Niemand anders mag enige garantie geven, garantie of voorwaarde in naam van Ungaro geven.

Ungaro s.r.l. wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade die, direct of indirect, veroorzaakt kan worden aan personen, dieren of voorwerpen als gevolg van het niet naleven van enig voorschrift in de handleiding, in het bijzonder de waarschuwingen betreffende installatie,

en onderhoud van het apparaat.

Om het product te verbeteren, om deze publicatie up to date te houden behoudt Ungaro S.r.L behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Vraag een technische interventie aan.

Als het probleem met de kachel niet aan bovenstaande eisen voldoet , is het geen garantie , alles staat duidelijk beschreven.

In het geval dat het een geldige garantie is , en aan alle voorwaarden voldaan is hebben wij het volgende nodig.

- uw naam en voornaam

- uw adres

- uw telefoon of gsm

- type ungaro kachel

- kopie van de factuur

- foto of kopie van het info label achteraan aan de kachel , dat met alle informatie over de ungaro kachel en serienr

- foto van de pellets in de pelletbak + een foto van de zak pellets

- bewijs van het maandelijks onderhoud , in het geval dat u zelf het onderhoud doet , ungaro kachels kun je zelf onderhouden , dit hoeft dan volgens de regels gedaan te worden , onderdelen kunne stuk gaan als u de kachel niet goed onderhoud, als wij een zwaarvervuilde kachel vinden bij u is dat geen garantie , u kan als u het onderhoud niet zelf wil doen altijd beroep doen op een technieker van ungaro / als u een onderhoud door een ungaro technieker hebt laten doen graag het bewijs .

- bewijs onderhoud schouw , opnieuw kan u dit ook zelf doen , als wij een interventie doen en de schouw is vuil is dit geen garantie , als u de schouw door een ungaro technieker hebt laten onderhouden graag het bewijs.

- als u een ungaro hydro hebt of ungaro centrale verwarming , graag ook fotos over de aansluiting en het leiding netwerk , eventueel een bewijs dat dit door een professionele loodgieter gedaan is .

- informatie en fotos van de schouw / schoorsteen / flexibel / dubbelwandige buis installatie , als hier niet correct en volgens onze regels gehandeld is is dit ook geen garantie en word de kost om het correct te doen doorgerekend .

Kosten

De garantie is geldig op de onderdelen , in het geval van garantie word het onderdeel niet aangerekend , de verplaatsingskosten + werk worden wel aangerekend

verplaatsingskosten : 0,5 euro + btw per gereden km heen en terug

werk :35 euro + btw

u kan ook een kosteloze garantie hebben als u het onderdeel komt afhalen en zelf in uw kachel monteert

Veel voorkomende problemen die geen garantie zijn

- verbranden van de verkeerde pellets

- een blokkade van de schroef van de pelletmotor door een stuk hout of ijzer of iets anders die de schroef blokkeert , gevolg is dat de pelletmotor stuk is , dit is niet onze fout .

-- verkeerd insteken van de brandkorf , als u de brandkorf niet juist insteekt zit het gat van waar de gloeikaars de pellets aanstookt aan de verkeerde kant, en kan de kachel niet starten.

- niet onderhouden van de kachel , als u de kachel niet zelf onderhoud of het laat doen door een ungaro technieker dan kan je alles kapot maken , zelfs de beste pelletkachels zoals de onze , dit is ook onze fout niet dat u uw verantwoordelijkheid om het toestel te onderhouden niet opneemt, reinig iedere maand het t inspectie luik en u zal geen problemen hebben. ​

- niet onderhouden schouw , de

Naam*

E-mailadres*

Bericht*

Als dealer een hulpinterventie nodig vul hier alle gegevens van uw klant in dan helpen wij de klant verder

Team bindipack

Ungaro S.r.l. déclare que le produit acheté est en parfait état et qu'il n'y a pas d'erreur. est en parfait état et qu'il n'y a pas de défauts de fabrication.

Tous les produits Ungaro sont testés singulièrement et sont couverts par une garantie de 24 mois.

La garantie est subordonnée à la présentation des documents suivants être remplis et renvoyés au fabricant dans un délai de 8 jours à compter de la date d'achat :

- Carte d'enregistrement de la garantie remplie ;

- Copie du certificat de conformité du système de chauffage ;

- Copie d'une preuve d'achat (facture ou ticket de caisse) d'achat (facture ou reçu) indiquant le nom du détaillant et la date d'achat. d'achat.

Le terme "garantie" doit être compris comme désignant le remplacement gratuit par du personnel qualifié ou la qualifié ou la réparation des pièces reconnues comme défectueuses au départ en raison de défauts de fabrication.

défauts de fabrication.

La garantie est valable sous conditions :

- Si toutes les exigences décrites dans ce manuel sont respectées .

- Si l'appareil est installé par du personnel qualifié et la carte d'enregistrement de la garantie est remplie et envoyée au fabricant .

- Si le client dispose du certificat de conformité du système de chauffage et le certificat de conformité électrique de conformité.

- Si l'appareil est utilisé et entretenu comme décrit dans ce dans ce manuel .

- Si l'appareil est entretenu annuellement par un technicien agréé Ungaro .

- Si le conduit de fumée est installé et entretenu comme décrit dans ce manuel et conformément à la réglementation en vigueur.

décrit dans ce manuel et conformément aux conformément aux normes en vigueur dans votre région locale, régionale et nationale .

- Si vous utilisez des pellets certifiés conformes aux spécification indiquée dans ce manuel .

- Si le Client conserve la carte d'enregistrement de la garantie carte d'enregistrement de la garantie remplie, avec le reçu de d'achat. Ce document doit être présenté au le technicien en cas d'intervention

Exclusions :

La garantie sera annulée en cas de dommages causés par une intervention sur l'appareil, agents chimiques atmosphériques, catastrophes naturelles, décharges électriques, incendies, défauts dans l'installation électrique

électrique, et causés par l'absence d'entretien ou par un entretien incorrect,

ou d'un entretien incorrect selon les instructions du fabricant.

La garantie sera annulée en cas de

surchauffe, combustion de matériaux non conformes.

La garantie ci-dessus ne couvre pas les pièces soumises à

d'usure normale telles que les joints, les panneaux de fibre sur les

portes, le pot du brûleur, la résistance d'allumage, le revêtement de la

le revêtement de la chambre de combustion, le verre céramique, les finitions peintes

et autres finitions externes.

Les frais éventuels (réparation,

transport) résultant d'un exercice inapproprié des

droits de garantie.

Ungaro S.r.l. n'est pas responsable des dommages survenus pendant le transport et/ou la manutention.

transport et/ou de manutention, veuillez inspecter

votre commande immédiatement après réception et

contacter votre revendeur pour toute réclamation.

Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur et

et ne peut être transférée. Le remplacement du

système entier ou la réparation de l'un de ses composants

ne prolonge pas la période de garantie.

Les dépenses occasionnées par une installation incorrecte de la chaudière/du fourneau

cendres accumulées, d'un manque d'entretien ou d'un nettoyage inapproprié

ou un nettoyage inadéquat ne sont pas couverts par la

garantie.

Le Fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage

qui pourraient être causés, directement ou indirectement

dus à l'utilisation du produit.

L'installation du produit doit être conforme à toutes les

lois et règlements en vigueur (L.n. 37/08

ex.46/90 ; dpr n 412/93 ; normes UNI-CIG ; prescriptions

VV.FF. ; ecc.).

La garantie n'est pas valable si :

- L'installation électrique n'est pas pourvue de

l'installation électrique n'est pas dotée d'une prise de terre ou n'a pas de certificat de

de conformité ;

- Il y a de la rouille ou toute autre corrosion causée

par le placement du produit dans un endroit humide ;

- Dommages causés par une surtension, des décharges électriques

décharges électriques, courants vagabonds ;

- Dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange non

pièces de rechange non originales ou l'intervention de

personnel non autorisé ;

- Une mauvaise utilisation du produit ou un sabotage.

Les éventuelles interventions techniques à la fin de la période de garantie

garantie sont à la charge du client, y compris les frais de déplacement.

les frais de déplacement.

C'est la seule garantie qu'Ungaro S.r.l. donne pour le produit.

le produit. Personne d'autre ne peut donner une quelconque garantie,

garantie ou condition au nom d'Ungaro.

Ungaro s.r.l. décline toute responsabilité pour tout dommage

qui pourraient être causés, directement ou indirectement

à des personnes, des animaux ou des objets en conséquence

de l'inobservation de toute prescription spécifiée

dans le manuel, en particulier les avertissements concernant l'installation,

l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Afin d'améliorer le produit, de maintenir

maintenir cette publication à jour, Ungaro S.r.L.

se réserve le droit d'apporter des modifications

sans aucun préavis.

Demandez une intervention technique.

Si le problème avec le poêle ne répond pas aux exigences ci-dessus, il ne s'agit pas d'une garantie, tout est clairement décrit.

S'il s'agit d'une garantie valide, et que toutes les conditions sont remplies, nous avons besoin des éléments suivants.

- votre nom et votre prénom

- votre adresse

- votre téléphone ou votre portable

- poêle de type ungaro

- copie de la facture

- photo ou copie de l'étiquette d'information à l'arrière du poêle, avec toutes les informations sur le poêle et son numéro de série

- photo des pellets dans le conteneur à pellets + photo du sac à pellets

- Preuve de l'entretien mensuel, dans le cas où vous faites l'entretien vous-même, vous pouvez entretenir les poêles ungaro vous-même, cela doit alors être fait selon les règles, des pièces peuvent se casser si vous n'entretenez pas correctement le poêle, si nous trouvons un poêle très sale chez vous, ce n'est pas une garantie, si vous ne voulez pas faire l'entretien vous-même, vous pouvez toujours faire appel à un technicien d'ungaro / si vous avez un entretien fait par un technicien d'ungaro, veuillez avoir la preuve.

- Preuve de l'entretien de la cheminée, encore une fois vous pouvez aussi le faire vous-même, si nous faisons une intervention et que la cheminée est sale, ce n'est pas une garantie, si vous avez fait entretenir la cheminée par un technicien ungaro, veuillez avoir la preuve.

- Si vous avez un système de chauffage central ungaro ou hydro ungaro, veuillez avoir des photos du raccordement et du réseau de tuyaux, ainsi qu'une preuve que cela a été fait par un plombier professionnel.

- Informations et photos de l'installation de la cheminée/du tuyau flexible/du tuyau à double paroi. Si celle-ci n'est pas réalisée correctement et selon nos règles, il ne s'agit pas non plus d'une garantie et le coût de la réalisation correcte sera facturé.

Coûts

La garantie est valable sur les pièces, en cas de garantie la pièce ne sera pas facturée, les frais de déplacement + travail seront facturés.

Frais de déplacement : 0,5 euro + tva par km aller-retour.

travail : 35 euros + tva

Vous pouvez également bénéficier d'une garantie gratuite si vous venez chercher la pièce et l'installez vous-même dans votre appareil de chauffage.

Problèmes courants qui ne constituent pas une garantie

- Brûler les mauvais granulés

- Un blocage de la vis du moteur à granulés par un morceau de bois ou de fer ou autre chose qui bloque la vis, ce qui a pour conséquence de casser le moteur à granulés, ce n'est pas notre faute.

-- Si vous n'insérez pas correctement le panier à combustible, le trou où la bougie de préchauffage allume les granulés est du mauvais côté et le poêle ne peut pas démarrer.

- si vous n'entretenez pas le poêle vous-même ou si vous le faites faire par un technicien vous pouvez tout détruire, même les meilleurs poêles à granulés comme le nôtre, c'est aussi notre faute pas que vous ne prenez pas vos responsabilités pour entretenir l'appareil, nettoyez tous les mois la trappe de visite et vous n'aurez aucun problème.

- pas de cheminée entretenue, le

Naam*

E-mailadres*

Bericht*

Si le revendeur a besoin d'aide, veuillez remplir tous les détails de votre client et nous vous aiderons.

Team bindipack

bottom of page